Nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet năm 2019, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     - Góp phần phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

     - Góp phần tuyên truyền, phổ biến Nghị Quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 20122 đến đông đảo đoàn viên thanh niên, từ đó hiểu vận dụng tinh thần của Nghị quyết vào thực tiễn công tác.

     - Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo khoa học, thiết thực, nghiêm túc, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

II/ ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN DỰ THI

     1/ Đối tượng:

     - Tất cả cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và những người có quan tâm đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

     - Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia dự thi.

     2/ Thời gian:

     - Thời gian phát động: từ tháng 3/2019 đến hết tháng 11/2019.

     - Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến vào tháng 12/2019.

III/ NỘI DUNG  THI

     - Thi tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế- xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

     - Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

     - Việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.